Jūnen yn de doarpenFerslaggenParseberjochtenSkriuwers
Ferslach Hitsum, 14-01-08
Op 14 jannewaris 2008 it ferfolch fan de jûnen. Dizze kear yn Hitsum.

Net allinne sa´n 60 (âld)Hitsumers kamen hjir op ôf, mar ek 2 kamera ploegen. Omrop Fryslân makke in film foar de k-rûte en Jochum Politiek wie oan it opnimmen foar de sike-omrop. De Ljouwerterkrante en it Friesch Dagblad hiene in sjoernalist stjoerd. De opstelling wie dizze kear oars, de minsken sieten yn it grutte u sadat de ferhalen dy´t ferteld waarden troch elkenien goed te ferstean wiene. Ferhalen oer duveldrek, oer in geit dy’t soarge foar in gasboaring en hoe’t de Bargepôle oan syn namme kommen is. Wêr’t in lyts doarp grut yn wêze kin: in protte ferhalen en in gesellige jûn!

 
© 2020 Frysk Spektakel Frjentsjerteradiel