Jūnen yn de doarpenFerslaggenParseberjochtenSkriuwers
Jūnen yn de doarpen

De Stifting Frysk Spektakel Frjentsjerteradiel organisearret alve jûnen yn ferskate doarpen yn Frjentsjerteradiel om ferhalen te sykjen. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere en de tagong is fergees.

Tresoar is útnoege om koarte ferhalen te fertellen dy’t sy fûn hawwe yn harren argiven oer de oanbelangjende doarpen. Minsken mei ferhalen út dizze doarpen of oaren dy’t harren hjir foar ynteressearje binne fan herte wolkom op;


Moandei 15 septimber yn it doarpshûs yn Hjerbeam.


Moandei 13 oktober yn it doarpshûs yn Skalsum.


Tongersdei 30 oktober yn it doarpshûs yn Rie.


W
oansdei 12 novimber: Doanjum / Boer

 
© 2020 Frysk Spektakel Frjentsjerteradiel