JŻnen yn de doarpenFerslaggenParseberjochtenSkriuwers
Ferslach Doanjum, 12-11-08

12 novimber 2008 wie de jûn fan Doanjum en Ried.
Theo Kuiper fan Tresoar joech in pear foarsetsjes oan de mear as tweintich oanwêzigen. Hy fertelde oer Moed en Volharding, oer Sytse van der Ploeg dy’t in skilderij wûn mei it keatsen en dat achterop de fyts mei nei hûs naam. En werom at de priis letter ôfskaft waard. Kuiper fertelde oer it kafee dêr’t letter “Baas boppe Baas” opnommen waard en oer doe’t hy 16 jier wie en nei Doanjum gong te kearten en aaien wûn. Oer de “Ronde fan Ried” eartiids en de winner Tiemen Groen.

LÍs mear...
 
Ferslach Rie, 30-10-08

Tongersdeitejûn 30 oktober wie it dan safier dat de minsken fan it Frysk Spektakel Frjentsjerteradiel tegearre mei twa ôffeardigen fan Tresoar nei Rie ta kamen. Sa’n tweintich Riesters wienen nei ‘de Rede’ ta kommen en ek in âld Riester koene wy wolkom hjitte. Efkes nei achten iepene foarsitter Henk Dotinga fan it Frysk Spektakel de jûn en fertelde wat krekt de bedoeling wie. Hjirnei naam Teake Oppewal fan Tresoar it wurd en begûn it ien en oar oer Rie te fertellen. Sa kamen de “Ronde van Ried”, de molkfabryk en de boadetsjinsten mei boat en frachtauto oan bar.

LÍs mear...
 
Ferslach Skalsum, 13-10-08
Folksferhalen út Skalsum
 
Skalsum is ien fan de lytsere plakjes fan Frjentsjerteradiel. Op moandei 13 oktober waard dêr de ferhalejûn hâlden yn gearwurking mei Tresoar. De Skalsumers kamen manmachtich opsetten, der moasten in protte stuollen bysetten wurde en sa wie de seal moai fol.
LÍs mear...
 
Ferslach Hjerbeam, 15-09-08
Op 15 septimber waard de earste jûn nei de simmer fan it Frysk Spektakel hâlden yn Hjerbeam. It sealtsje siet moai fol. Der wiene sawat 15 minsken, mar omdat se allegearre sa’n protte ferhalen hiene, liken it der folle mear. Sa waarden we dizze jûn gewaar dat der nochal wat ferneamde minsken yn Hjerbeam wenne hawwe.
LÍs mear...
 
Ferslach Peins, 21-04-08
Om 18.00 oere wurdt der begûn; de kompjûter en de beamer moatte klearsetten wurde mei it skerm, sadat der wer streekrjocht kontakt socht wurde kin mei ynternet. Systeembeheer en kompjûterservice A. Wiersma fan Tsjummearum hie it der wer drok mei hân.
LÍs mear...
 
Ferslach Tsjom, 31-03-08
Moandei 31 maart kamen de lju fan it Frysk spektakel en Tresoar by ús yn Tsjom.
Sa’n 25 persoanen, ynwenners en in pear âld ynwenners, kamen der op ôf. De hear Dotinga iepene de gearkomste en joech dernei it wurd oan de hear Theo Kuipers fan Tresoar.
LÍs mear...
 
Ferslach Seisbierrum, 11-02-08
Der wiene sa’n 25 minsken út Seisbierrum en Pitersbierrum nei it Waad takommen om te genietsjen fan ferhalen út it ferline. Ferhalen dy’t se sels belibbe hawwe of dy’t se fan oaren heard hawwe.
LÍs mear...
 
Ferslach Easterbierrum, 30-01-08

Sa’n 40 minsken hawwe de jûn besocht op woansdei 30 jannewaris yn Easterbierrum. Dizze jûn wie organisearre troch it Frysk Spektakel Frjentsjerteradiel.

LÍs mear...
 
Ferslach Hitsum, 14-01-08
Op 14 jannewaris 2008 it ferfolch fan de jûnen. Dizze kear yn Hitsum.
LÍs mear...
 
Ferslach Achlum, 10-04-07
Op 10 april 2007 is de earste jûn hâlden yn Achlum. Sa´n 60 minsken sieten dizze jûn yn doarpshûs de Singel.
LÍs mear...
 
© 2020 Frysk Spektakel Frjentsjerteradiel