JŻnen yn de doarpenFerslaggenParseberjochtenSkriuwers
LC, 18-5-2009

Koffer met verhalen op reis door Franekeradeel

Het geld voor ‘Frysk belied’ heeft in Franekersdeel iets tastbaars opgeleverd; een boek met verhalen en anekdotes uit de dorpen in de gemeente. Een deel van die verhalen kwam zaterdag tot leven. Dat begon bij Duveldrek, waar een schip met dakpannen bijna verongelukte en een mislukte bruiloft uit 1943 alsnog doorging.

LÍs mear...
 
05-05-2009

Folksferhalen komme werom yn de doarpen fan Frjentsjerteradiel

Twa jier lyn is de Stifting Frysk Spektakel Frjentsjerteradiel begûn mei it sykjen nei folksferhalen út alle doarpen fan Frjentsjerteradiel en dy hawwe we fûn! Op 16 maaie komt it boek: Fan Duveldrek nei Hoarnestreek út. In boek mei 30 ferhalen, foto’s, in hiel protte anekdoates, in rûte troch alle 16 doarpen, platte grûnen fan de gemeente en de doarpen, in rûte yn elk doarp en histoaryske feiten fan de doarpen. Yn alle doarpen wurdt it earste boek oanbean oan in ynwenner fan dat doarp. Dêrnei sil ien fan de skriuwers: Jetske Bilker, Neeltje Bonnema of Mindert Wynstra, in ferhaal foarlêze dat oer dat doarp giet en sa wurde de ferhalen werom jûn oan it doarp dêr’t se ferteld binne. Elkenien is fan herte wolkom om hjir by te wêzen. It programme fan dizze dei;

LÍs mear...
 
20-04-2009

Folksferhalen út Frjentsjerteradiel

Hûnderten ynwenners fan Frjentsjerteradiel hawwe yn alve jûnen ferhalen ferteld oer harren doarp. In oantal fan dizze ferhalen binne opskreaun en it boek dat derfan makke is komt út op 16 maaie 2009. It hat de titel meikrigen: “Fan Duveldrek nei Hoarnestreek”. De feestlike útrikking fan it earste boek fynt  plak by Duveldrek om 10.00 oere moarns.

LÍs mear...
 
Extra 01-09-2008

Folksferhalen út Hjerbeam, Rie, Skalsum, Doanjum en Boer

It boek mei folksferhalen oer de doarpen fan Frjentsjerteradiel is al fierhinne klear.

Yn 7 jûnen fertelden de ynwenners fan de doarpen de wûnderlikste ferhalen oer frjemde weddenskippen, in sabel dy’t oan de toer hinget en geasten op it tsjerkhôf. Mar....fan in oantal doarpen hat de Stifting Frysk Spektakel Frjentsjerteradiel noch gjin ferhalen. Yn it neijier wurde der noch jûnen hâlden yn de doarpen, Hjerbeam, Rie, Skalsum en Doanjum/Boer. Dan kinne de (âld)ynwenners fan dizze doarpen harren ferhalen fertelle. De skriuwers Jetske Bilker, Neeltsje Bonnema en Mindert Wynstra sette de ferhalen op papier.

LÍs mear...
 
Extra 04-06-2008
Roelie Greidanus-Anema: “Wy binne op syk nei moaie ferhalen út de doarpen”
 
“Wy moasten fan Hillebrand, ús kommandant, de brêgen by Koetille en Keimptille stikken meitsje. Mei dy fan Koetille wienen wy sa mar klear en doe rûnen wy oer it spoar nei Wjelsryp. Net fia Frjentsjer, want dêr sieten te folle Dútsers en NSB’ers. Wy hienen it gewear oer it skouder en ien fan de ploech sjoude in Bren, in masinegewear. It wie tige tsjuster. By de brêge fan Keimptille setten wy fjouwer wachtposten út. Oan beide kanten fan de brêge twa en de Bren waard klearmakke foar as Dútsers ús oer it mat komme soenen. Doel wie om de brêge fêst te setten en in skip yn de iepening sinke te litten. Dat lêste slagge net hielendal. Ynienen seagen wy yn it tsjuster de silhûeten fan persoanen op de brêge ôfkommen.
LÍs mear...
 
Franeker heeft 't 26-02-2008

Folksferhalen út de doarpen fan Frjentsjerteradiel

Hokker folksferhalen libje der yn Tsjummearum en Furdgum, Tsjom, Peins en Sweins?

De Stifting Frysk Spektakel Frjentsjerteradiel komt yn alve jûnen yn ferskillende doarpen yn Frjentsjerteradiel om ferhalen te sykjen. Tresoar is útnoege om hjirby te helpen, sy komme op moandei 3 maart yn Nij Bethanië yn Tsjummearum, op moandei 31 maart yn it doarpshûs yn Tsjom en op moandei 14 april yn it doarpshûs yn Peins. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere en de tagong is fergees.

LÍs mear...
 
Ljouwerter Krante 15-01-2008

Op 15 jannewaris 2008 stie der yn de Ljouwerter Krante in artykel oer de jûn yn Hitsum mei as titel: "Aardstralenkastje bedreigt mummies Wiuwert".

LÍs mear...
 
03-01-2008
Folksferhalen út de doarpen fan Frjentsjerteradiel

De Stifting Frysk Spektakel Frjentsjerteradiel organisearret alve jûnen yn ferskillende doarpen yn Frjentsjerteradiel om ferhalen te sykjen. Tresoar is útnoege om hjirby te helpen, sy komme op moandei 14 jannewaris yn it doarpshûs yn Hitsum, op woansdei 30 jannewaris yn doarpshûs “it Mienskar” yn Easterbierrum/Kleaster-Lidlum en op moandei 11 febrewaris yn doarpshûs “it Waad” yn Seisbierrum/Pitersbierrum. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere en de tagong is fergees.

LÍs mear...
 
12-04-2007
Folksferhalen út Achlum
 
De Stifting Frysk Spektakel Frjentsjerteradiel is op 10 april útein set mei in nij projekt om út alle doarpen fan Frjentsjerteradiel folksferhalen te sammeljen. Op it plak dêr’t it ferhaal him ôfspilet moat noch in hûs, in stien of in oar oantinken te finen wêze. Fan dat plak wurdt in foto makke en dêr komt it ferhaal by te stean. Hjir wurdt in boek fan makke mei rûtes om by dizze plakjes del te kuierjen of te fytsen.
LÍs mear...
 
Ljouwerter Krante 11-04-2007

Op 11 april 2007 stie der yn de Ljouwerter Krante in artykel oer de jûn yn Achlum mei as titel: "De 'ach' van Achmea is afgeleid van Achlum".

LÍs mear...
 
21-3-2007
Fan duveldrek nei...
Nijsgjirrige ferhalen út Frjentsjerteradiel
 
De Stifting Frysk Spektakel Frjentsjerteradiel siket ferhalen. Alle doarpen fan Frjentsjerteradiel hawwe harren eigen nijsgjirrige plakjes mei bypassende ferhalen. Dizze ferhalen sykje we en dêr wurdt in boek fan makke. Oan de hân fan de ferhalen en bypassende foto’s wurde rûtes útsetten.
Hjir hawwe we help by nedich!
Op 10 april sette we útein. Om 20.00 oere komt Tresoar yn it Doarpshûs yn Achlum. Tresoar jout op dizze jûn in lêzing oer it ferline fan Achlum, dit moat in oanset jaan om mei ferhalen of oanfollingen te kommen.
 
LÍs mear...
 
© 2020 Frysk Spektakel Frjentsjerteradiel